Ogólne warunki korzystania z serwisu

Wstęp


Witamy w LinguaTV. LinguaTV jest obsługiwana przez LinguaTV GmbH (zwana dalej jako "LinguaTV") z siedzibą przy Milastr. 4, 10437 w Berlinie.


Przy rejestracji jako użytkownik (zwany dalej jako "Użytkownik") usług oferowanych przez LinguaTV akceptują Państwo niniejsze warunki korzystania z serwisu (zwane dalej jako "Warunki").


LinguaTV GmbH prowadzi swoje usługi na różnych, profesjonalnych domenach (www.linguatv.com, www.linguatv.de), poddomenach i domenach alternatywnych dla wymienionych domen. Wszystkie strony internetowe, na których LinguaTV świadczy swoje usługi, będą dalej zwane łącznie jako “LinguaTV websites”.


Niniejsze warunki świadczenia usług regulują stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem a LinguaTV GmbH niezależnie od strony na której zarejestruje lub zaloguje się Użytkownik.


Dodatkowe informacje kontaktowe, dane rejestracyjne firmy z Rejestru Handlowego oraz informacje o upoważnionych przedstawicielach LinguaTV GmbH są dostępne po kliknięciu na link „Impressum” w dolnej części naszej strony internetowej.


1. Przedmiot umowy i opłaty


1.1 Strony internetowe LinguaTV oferują zarejestrowanym Użytkownikom dwie opcje: a) bezpłatne członkostwo z dostępem do bezpłatnych usług i produktów (zwane dalej jako "bezpłatne Członkostwo") oraz b) członkostwo płatne z dostępem do wybranych, płatnych usług i materiałów do nauki języków obcych (zwane dalej "Płatnym Członkostwem" lub "Kontem Premium").


1.2 „Konto Premium” LinguaTV oferuje zarejestrowanym Użytkownikom w szczególności dostęp do platformy edukacyjnej oraz płatnych materiałów do nauki. Aktywowane będą tylko materiały i/lub usługi, które Użytkownik aktywował lub za które uiścił opłatę.


1.3 Bardziej szczegółowe informacje na temat opłat za usługi LinguaTV są dostępne na stronach internetowych LinguaTV. Opłaty abonamentowe wymienione na stronie internetowej LinguaTV są wiążące. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Obowiązuje tylko aktualny cennik. Płatności za korzystanie z usług LinguaTV należy dokonać z góry. Użytkownik może wybrać dowolną z oferowanych metod płatności, na przykład przelew bankowy oparty na SEPA lub jedną z akceptowanych kart kredytowych. Jeśli LinguaTV nie jest w stanie pobrać opłat z konta wskazanego przez Użytkownika z powodu braku środków, Użytkownik ponosi wszelkie wynikające z tego koszty, w szczególności opłaty bankowe wynikające ze zwróconych poleceń zapłaty i wszelkich podobnych opłat.
LinguaTV dostarczy odpowiednią fakturę Użytkownikom Premium za pośrednictwem poczty elektronicznej. Faktura będzie również dostępna w obszarze profilu Użytkownika w LinguaTV i może być wyświetlona w dowolnym momencie.


1.4 Przyjmuje się, że w przypadku polecenia zapłaty SEPA obowiązuje skrócona możliwość odwołania transferu do banku do 2 dni kalendarzowych dla Niemiec, Austrii i Hiszpanii oraz 5 dni kalendarzowych dla innych krajów.


1.5 Jeśli Użytkownik posiada klucz licencyjny lub kod kuponu do korzystania z usług LinguaTV, należy wziąć pod uwagę specjalne warunki dotyczące tych różnych ofert. Żadna faktura nie zostanie wysłana, gdy nie ma obowiązku zapłaty.

1.6 Jeśli Użytkownik stwierdzi, że ​​z przyczyn technicznych 100% dostępu do stron internetowych LinguaTV jest niemożliwy, wówczas LinguaTV dołoży wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie swoich stron internetowych. W wyniku jakichkolwiek prac związanych z konserwacją, bezpieczeństwem i wydajnością i/lub zdarzeń wykraczających poza kontrolę LinguaTV (np. w wyniku zakłóceń w publicznych sieciach komunikacyjnych, awarii zasilania itp.) może dojść do krótkotrwałych awarii lub tymczasowych przerw w świadczonych usługach.

2. Rejestracja i ustalenia dot. umowy


2.1 Rejestracja w LinguaTV jest zasadniczo bezpłatna. Umowa o bezpłatne korzystanie z LinguaTV między Użytkownikiem a LinguaTV wchodzi w życie z chwilą wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, akceptacji Warunków i Zasad Zachowania Poufności LinguaTV, a następnie kliknięcia przycisku „Zarejestruj się teraz”.


2.2 Umowa dotycząca zakupu płatnych usług LinguaTV wchodzi w życie z chwilą kliknięcia przez użytkownika przycisku „Zapłać teraz”.


2.3 Umowa może zostać zawarta wyłącznie przez osoby pełnoletnie, chyba że zostanie udzielona zgoda prawnie odpowiedzialnego przedstawiciela. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i pełnych informacji oraz do natychmiastowego poinformowania LinguaTV o wszelkich zmianach dot. danych.


2.4 W celu rejestracji Użytkownik wybiera hasło. Użytkownik nie ujawnia tego hasła osobom trzecim. LinguaTV zobowiązuje się nie ujawniać hasła osobom trzecim i nigdy nie będzie żądać hasła użytkownika. Lingua TV zastrzega sobie prawo do wyłączenia konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewłaściwego korzystania z konta Użytkownika.


2.5 LinguaTV prześle Użytkownikowi automatyczne potwierdzenie pocztą elektroniczną po otrzymaniu rejestracji Użytkownika. Ten e-mail będzie zawierał hiper-łącze, za pomocą którego Użytkownik może potwierdzić adres e-mail. Proces rejestracji jest zakończony dopiero po aktywacji tego linku potwierdzającego. LinguaTV ma prawo ograniczyć lub zabronić dostępu do swoich stron internetowych do momentu potwierdzenia adresu e-mail.

3. Prawo odstąpienia od umowy dla konsumentów

Konsument to osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną do celów niezwiązanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej jak i do celów niezwiązanych z wykonywanym zawodem. Poniżej prawo odstąpienia od umowy dotyczy tylko konsumentów.

Instrukcja dot. odstąpienia

Prawo do odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować (LinguaTV GmbH, Milastr. 4, 10437 Berlin, Niemcy, E-mail: info@linguatv.com, Telefon: +49 30 428027 50 - godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 09.30 do godziny 13.00 i od 14.30 do 16.30 czasu środkowoeuropejskiego) przez jednoznaczne oświadczenie (np. listownie, faksem lub pocztą elektroniczną). Można użyć załączonego formularza, jednakże nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy przesłać wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy innej niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Państwa dot. odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot kosztów zostanie przeprowadzony w ten sam sposób w jaki dokonali Państwo zapłaty za wstępną transakcję, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu.

4. Gwarancja i odpowiedzialność cywilna


4.1 Wszelkie roszczenia o odszkodowanie, niezależnie od powodu prawnego, które zostaną skierowane przeciwko LinguaTV (w tym jego agentom zastępczym), w wyniku zwykłych zaniedbań będą uzasadnione tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych. W takim przypadku roszczenie o odszkodowanie ogranicza się do kwoty typowych przewidywalnych szkód. Podstawowymi obowiązkami są obowiązki, które są absolutnie niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

4.2 LinguaTV nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazanych informacji co do ich poprawności, kompletności lub aktualności. LinguaTV nie odpowiada również za użyteczność danych Użytkownika.

4.3 LinguaTV nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski lub inne straty finansowe. LinguaTV nie ponosi odpowiedzialności lub ma ograniczoną odpowiedzialność cywilną, dotyczy to pracowników, przedstawicieli i osób wykonujących zobowiązanie dłużnika.

Wyżej wymienione ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do roszczeń dotyczących szkód w życiu lub zdrowiu Użytkownika lub gdy roszczenia klienta wynikają z §§ 1 i 4 niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt.

5. Rozwiązanie umowy, zwrot przedpłaconych opłat


5.1 Użytkownik może wypowiedzieć „Umowę o bezpłatnym członkostwie” w dowolnym momencie i bez podania przyczyny w drodze pisemnego powiadomienia. Umowę można wypowiedzieć, przesyłając formularz kontaktowy, do którego dostęp można uzyskać na dowolnej stronie internetowej LinguaTV, faksem, e-mailem lub listem. Po rozwiązaniu umowy Użytkownik musi podać nazwę użytkownika i adres e-mail, który był używany do rejestracji na stronach internetowych LinguaTV.


5.2 Użytkownik i LinguaTV są uprawnieni do wypowiedzenia wszelkich płatnych usług bez podania przyczyny z zachowaniem czternastu (14) dni przed upływem minimalnego zarezerwowanego okresu subskrypcji lub czternaście (14) dni przed wygaśnięciem przedłużenia umowy. Umowę można wypowiedzieć, przesyłając formularz kontaktowy, do którego dostęp można uzyskać na dowolnej stronie internetowej LinguaTV, faksem, e-mailem lub listem. Po rozwiązaniu umowy Użytkownik musi podać nazwę użytkownika i adres e-mail, który został użyty do rejestracji na stronach internetowych LinguaTV. Jeśli umowa nie zostanie rozwiązana, zostanie odnowiona automatycznie na poprzednio wybrany okres subskrypcji. Po anulowaniu Użytkownik ma dostęp do usługi do końca okresu subskrypcji. Po zakończeniu płatnych usług Użytkownik może zachować bezpłatne członkostwo do czasu jego rozwiązania. Postanowienia punktu 5.2 nie mają wpływu na prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z ważnego powodu.

5.3 Uzasadnioną przyczyną rozwiązania niniejszej umowy przez LinguaTV jest w szczególności zdarzenie, które uniemożliwia kontynuowanie umowy do końca okresu wypowiedzenia zgodnie z ustaloną procedurą, pod uwagę brane są wszystkie sprawy i interesy zarówno LinguaTV jak i Użytkownika. LinguaTV zastrzega sobie również prawo do rozwiązania umowy, w szczególności w następujących przypadkach:

  • nieprzestrzeganie przepisów prawnych
    naruszenie zobowiązań umownych przez Użytkownika, w szczególności w odniesieniu do punktu 2 niniejszych Warunków
    szkoda spowodowana działaniami Użytkownika na rzecz innego Użytkownika(ów).


5.4 Z uzasadnionej przyczyny, jak określono w punkcie 5.3, i bez względu na przyczynę rozwiązania umowy zgodnie z punktem 5.3, LinguaTV ma również prawo do:


• usuwania informacji/treści zamieszczonych przez Użytkownika
• wysłania ostrzeżenia o zawieszeniu i zaniechaniu
• odmówienia Użytkownikowi dostępu do usług świadczonych przez strony internetowe LinguaTV.
5.5 Użytkownik nie ma prawa domagać się zwrotu zaliczek w następujących przypadkach:
• gdy rozwiązanie umowy zostało zainicjowane przez LinguaTV z uzasadnionej przyczyny zgodnie z punktem 5.3
• gdy dostęp Użytkownika do jego konta został zablokowany przez LinguaTV zgodnie z punktem 5.4
• gdy umowa z LinguaTV zostanie rozwiązana przez Użytkownika przed upływem zakupionego minimalnego okresu użytkowania.
Jednakże prawo Użytkownika do żądania zwrotu zaliczek zostanie zachowane, jeśli Użytkownik wypowie umowę z uzasadnionej przyczyny w odniesieniu do zobowiązań wynikających z umowy z LinguaTV.


5.6 Automatycznie odnawiające się konto Premium (umowa subskrypcji), które zostało zakupione za pośrednictwem Google Play lub Apple App Store, musi również zostać anulowane za pośrednictwem Google Play lub Apple App Store. Termin odwołania wynosi czternaście (14) dni przed końcem zakupionego okresu subskrypcji lub czternaście (14) dni przed końcem przedłużonego okresu subskrypcji.

6. Ogólne Obowiązki Użytkownika


6.1 Użytkownik jest zobowiązany:


6.1.1 dostarczać tylko prawdziwe i nie wprowadzające w błąd informacje w profilu użytkownika i w całej komunikacji z innymi użytkownikami oraz nie używać pseudonimów ani pseudonimów scenicznych.


6.1.2 upewnić się, że uzyskał wszystkie niezbędne zezwolenia wymagane do zamieszczania materiałów fotograficznych na stronie internetowej LinguaTV. Użytkownikowi nie wolno publikować zdjęć i obrazów reprezentujących inne nieistniejące osoby lub inne stworzenia (zwierzęta, stworzenia fantastyczne, itp.)


6.1.3 podczas korzystania z zasobów informacyjnych i usług dostępnych na stronie internetowej LinguaTV, do przestrzegania obowiązujących przepisów i praw osób trzecich.
W szczególności Użytkownikowi zabrania się:


• wykorzystywania obraźliwych, rasistowskich lub zniesławiających materiałów, niezależnie od tego, czy odnosi się do innych Użytkowników, pracowników LinguaTV czy innych osób lub przedsiębiorstw
• wykorzystywania materiałów pornograficznych lub treści naruszających prawo ochrony nieletnich lub promowanie, oferowanie lub rozpowszechnianie produktów z materiałami lub treściami pornograficznymi, naruszając tym samym prawo dotyczące ochrony nieletnich
• nękania innych Użytkowników, szczególnie spamem (patrz § 7 ustawy o nieuczciwej konkurencji)
• wykorzystywania nieautoryzowanych treści chronionych prawem (np. Ustawa o prawie autorskim, Prawo ochrony znaków towarowych, Prawo patentowe, Ustawa o ochronie wzorów przemysłowych i modeli, Prawo projektowe, Prawo wzoru użytkowego)
• promowania lub zamawiania towarów lub usług chronionych prawem i działania wbrew praktykom uczciwej konkurencji, w tym takie postępowe praktyki pozyskiwania klientów, jak „piramidy”, „systemy kuli śnieżnej” lub „systemy dystrybucji łańcuchowej”.
6.1.4 powstrzymać się od podejmowania następujących działań naruszających ogólnie przyjęte zasady postępowania, nawet jeśli takie działania nie stanowią bezpośredniego naruszenia prawa:
• wysyłania zduplikowanych wiadomości e-mail do dużej liczby użytkowników jednocześnie,
• wysyłania duplikatów prywatnych wiadomości do kilku użytkowników jednocześnie (mail łańcuchowy)
• promowania marketingu wielopoziomowego, w tym reklamy i zamawiania (marketing wielopoziomowy i wielopoziomowy marketing sieciowy)
• komunikowania się za pomocą wyraźnie lub pośrednio sugestywnego języka seksualnego.


6.2 Użytkownikowi zabrania się:


• korzystania z jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub skryptów podczas korzystania ze stron internetowych LinguaTV. Użytkownik może jednak korzystać z interfejsów lub oprogramowania dostarczonego przez strony internetowe LinguaTV w ramach swoich usług.
• blokowania, nadpisywania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści, chyba że takie działania są wymagane do właściwego korzystania z usług LinguaTV.
• rozpowszechniania i publicznej dystrybucji wszelkich materiałów informacyjnych należących do strony internetowej LinguaTV i innych użytkowników.
• wykonywania jakichkolwiek działań, które mogą mieć wpływ na funkcjonalność infrastruktury stron internetowych LinguaTV, w szczególności poprzez przeciążenie zasobów.

7. Zmiany w zakresie usług oferowanych na stronie internetowej LinguaTV, modyfikacje warunków użytkowania
LinguaTV zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług oferowanych na stronach internetowych LinguaTV w dowolnym momencie lub oferowania innych usług, ale tylko w stopniu uzasadnionym dla Użytkownika.

8. Ochrona znaków towarowych i innych praw LinguaTV


8.1 Materiały LinguaTV są chronione prawem autorskim przed kopiowaniem i niewłaściwym wykorzystaniem. Przy nielegalnym kopiowaniu, rozpowszechnianiu i publikowaniu treści platformy lub imitacji wykraczających poza uzgodnione warunki użytkowania LinguaTV będzie dochodzić roszczeń przy użyciu sankcji cywilnych, a w razie potrzeby sankcji karnych.


8.2 Użytkownik ma prawo do podstawowego korzystania z zakupionych treści. Jednak LinguaTV zachowuje wszystkie prawa do wszystkich materiałów. Użytkownikowi nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać, kopiować ani trwale przechowywać materiałów, w szczególności w celu budowania bazy danych lub dystrybucji materiałów stronom trzecim.

9. Odpowiedzialność za treści, dane i/lub informacje o Użytkowniku


9.1 LinguaTV nie ponosi odpowiedzialności za treści, dane i/lub informacje dostarczane przez użytkowników, jak i za treść linków do zewnętrznych stron internetowych. LinguaTV w szczególności nie gwarantuje dokładności przekazanych treści, że spełniają one określony cel lub że mogą służyć konkretnemu celowi.


9.2 Jeśli Użytkownik zauważy korzystanie ze stron internetowych LinguaTV, które jest sprzeczne z normami prawnymi i umownymi (w tym z użyciem pseudonimów lub zamienionych tożsamości), może powiadomić LinguaTV o tym fakcie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na wszystkich stronach internetowych LinguaTV.


9.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że strony internetowe LinguaTV i powiązane z nimi przedsiębiorstwa zachowują prawo do zapisywania treści przesyłanych przez Użytkowników przez nieograniczoną ilość czasu. LinguaTV ma prawo bezpłatnie rozpowszechniać, publikować, udostępniać publicznie, oferować do pobrania i używania treści online i drukowanych firmie LinguaTV i jej stowarzyszonym przedsiębiorstwom. LinguaTV zastrzega sobie również prawo do publikowania edytowanych treści.


9.4 Użytkownik potwierdza, że ma wszelkie prawa do korzystania z przekazanych treści i zwalnia z odpowiedzialności LinguaTV oraz powiązane z nią jednostki od wszelkich roszczeń osób trzecich względem treści dostarczonych przez Użytkownika.


9.5 LinguaTV zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich treści publikowanych przez użytkowników w dowolnym momencie. Roszczenia o odszkodowanie z tytułu szkody złożone przez Użytkowników dotyczące usuniętych treści są wyraźnie zabronione. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapisanie własnych danych.

10. Ochrona danych


LinguaTV doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że Użytkownikom zależy, aby podane przez nich dane osobowe były traktowane jako dane wrażliwe. LinguaTV przestrzega wszystkich stosownych prawnych wymagań dotyczących ochrony danych osobowych (zgodnie z niemiecką Ustawą o ochronie danych osobowych, wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych i wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych). LinguaTV nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników osobom trzecim bez zgody swoich Użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi danych Użytkownika są określone w klauzuli o ochronie prywatności LinguaTV.

11. Obsługa klienta


Klienci mogą wysyłać wszelkie pytania lub komentarze na temat swoich umów zawartych z LinguaTV lub usług świadczonych przez LinguaTV na stronach internetowych LinguaTV w dowolnym momencie, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na każdej stronie internetowej lub faksem albo pocztą.

12. Postanowienia końcowe


12.1 Wszelkie zmiany warunków Umowy będą dokonywane w formie pisemnej. Wszelkie dodatkowe ustalenia ustne nie mają mocy prawnej.


12.2 LinguaTV zachowuje prawo do zmiany Warunków w dowolnym momencie bez podania przyczyny, chyba że zmiany są nieuzasadnione dla Użytkownika. LinguaTV poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach w Regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec nowych Warunków w ciągu sześciu (6) tygodni po powiadomieniu, będzie to traktowane jako akceptacja przez Użytkownika zmienionych Warunków. LinguaTV powiadomi Użytkownika o przysługujących mu prawach i terminie sprzeciwu w odpowiednim powiadomieniu.


12.3 Dopóki nie ma innych postanowień, Użytkownik może komunikować się z LinguaTV za pomocą poczty elektronicznej, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na wszystkich stronach internetowych LinguaTV lub za pomocą faksu lub poczty. LinguaTV może komunikować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub poczty na adresy podane przez Użytkownika jako bieżące informacje kontaktowe na koncie Użytkownika.


12.4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy stanie się nieważne lub zostanie uznane za niemożliwe do wykonania, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy będą obowiązywać. W przypadku, gdy postanowienie zostanie uznane za niewykonalne, strony umowy postanawiają zastąpić takie postanowienie postanowieniem zastępczym, które w możliwie największym stopniu odzwierciedla jego wartość ekonomiczną, jeśli to możliwe, i które jest zgodne z prawem. To samo dotyczy nieprawidłowości w umowie (brak wymaganych przepisów).


12.5 Zgodnie z prawem wyłącznym miejscem jurysdykcji jest siedziba LinguaTV GmbH.


12.6 Stosunki między stronami podlegają prawu niemieckiemu, z wyjątkiem Konwencji ONZ o Umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, chyba że jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Wersja z 3 lipca 2016 roku